YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, ülke ekonomisi için yararlı olduğu tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SABİT YATIRIM TUTARLARI VE ASGARİ KAPASİTELERİ
Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde 1.000.000.- TL. III üncü ve IV üncü bölgelerde ise 500.000.- TL. tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî 200.000.- TL. olması gerekir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR ?
Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;
Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır.

1- Gümrük Vergisi Muafiyeti Ve Kdv İstisnası
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, belirtilen asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır. Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır.
Katma Değer Vergisi İstisnası
Teşvik Belgesini haiz yatırımcılara; teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.

2- Bölgesel Destek Unsurları
Yatırım desteklerinin uygulanması açısından bölgeler sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar; bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnası destek unsurlarına ilave olarak;

I inci ve II nci bölgelerde;
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,
III üncü ve IV üncü bölgelerde;
Vergi indirimi,
2. Sigorta Primi İşveren hissesi desteği,
3. Yatırım yeri tahsisi,
4. Faiz desteği,
desteklerinden yararlanabilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
2- Şirketin nihaî durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
3- Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak borcu yoktur yazısı aslı,
4- ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı,
5- Müracaat harç makbuzu,
6- Vekaletname

yatirim-tesvik-belgesi1

wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
mirror zone Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone mirror zone instagram takipci kasma